Coś o podatku leśnym

Podatek leśny pod licznymi względami zbliżony jest do podatku rolnego. Jednakże w tym przypadku inny jest przedmiot opodatkowania. Zalicza się go do grupy podatków majątkowych, które bezpośrednio zasilają budżet gminy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, czyli grunty leśne, które są sklasyfikowane w ewidencji gruntów oraz budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Z kolei podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne (również spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są: właścicielami lasów, samoistnymi posiadaczami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą opodatkowania jest powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, która wynika z ewidencji gruntów oraz budynków. Podstawowa stawka podatku od 1 ha za rok podatkowy stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, którą oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna określana jest w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dla lasów ochronnych, a także lasów, które zaliczają się do rezerwatów przyrody oraz parków narodowych stawka podatku leśnego obniżona jest o 50%. Zwolnienia od podatku leśnego dotyczą: lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat; lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków; użytków ekologicznych; uczelni, publicznych oraz niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także prowadzących organów, w obrębie lasów zajętych na działalność oświatową; instytutów naukowych oraz pomocniczych jednostek naukowych PAN; podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej w obrębie lasów zajętych na prowadzenie zakładu; instytutów badawczych, a także przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do lasów zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych. Warto wspomnieć, że rada gminy, w drodze uchwały, może wdrożyć również inne zwolnienia przedmiotowe z tego podatku, uwzględniając przepisy odnoszące się do pomocy publicznej.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-lesny

Foto: https://www.flickr.com/photos/ahenotri/3509693058