Czym jest opłata skarbowa?

Opłata skarbowa nazywana inaczej opłatą stemplową jest rodzajem ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, które są podejmowane w indywidualnych sprawach (wydawanie zezwoleń, zaświadczeń, czy też innych dokumentów).

Według obowiązującej ustawy opłatę skarbową uiszcza się w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej takich jak: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia albo na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji. Ponadto opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa albo prokury bądź jego odpisu, a także wypisu albo kopii (w sprawie z zakresu administracji publicznej, czy też w postępowaniu sądowym). Natomiast z obowiązku zapłaty opłaty stemplowej wyłączone są m.in. czynności urzędowe, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, złożenie dokumentu, który stwierdza udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu albo kopii (sprawy alimentacyjne, opieka, kuratela, świadczenia socjalne, zatrudnienie, wynagrodzenie, nauka, ochrona zdrowia, itd.), a także wydanie zaświadczenia i zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Opłatę skarbową można zapłacić w kasie lub na rachunek właściwego organu podatkowego bądź u inkasenta, jeżeli został ustanowiony. Należy zaznaczyć, iż opłata skarbowa może być zwrócona, gdy czynność urzędowa nie została wykonana albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia. W takim przypadku zwrot opłaty skarbowej następuje tylko na wniosek złożony do właściwego organu podatkowego (wójt, burmistrz, prezydent miasta). O zwrot opłaty skarbowej można ubiegać się do pięciu lat wstecz.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/niezbednik-podatnika/oplata-skarbowa

Foto: https://www.flickr.com/photos/grotos/8191343340