Limit zobowiązujący do prowadzenia KPiR

Wysokość zeszłorocznego przychodu jest niezwykle istotna dla podatników rozliczających się z urzędem skarbowym na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli uproszczonej księgowości. Od bieżącego roku limit wzrósł z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.

W kwestii podatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 2017 roku, obowiązkowe przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe, odbędzie się nie wcześniej niż po przekroczeniu limitu przychodów wynoszących 2 000 000 euro. Do końca 2016 roku osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, w przypadku osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży nieprzekraczających równowartości 1.200.000 euro zobligowane były do prowadzenia ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Od tego roku zmianie uległ limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić KPiR. Limit wzrósł z  1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Niniejsze modyfikacje argumentowane są tym, iż wykonany przez Ministerstwo Gospodarki pomiar obciążeń regulacyjnych wykazywał wysokie obciążenie przedsiębiorców z racji obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Nowe przepisy mają zastosowanie do osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których siedziba albo miejsce zarządzania znajduje się na terytorium Polski, a także ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli ok., czyli 8.595.200 zł.

 

Źródło: http://www.biznes-firma.pl/rosnie-limit-przychodow-dla-kpir-od-2017-roku/29323

Foto: www.flickr.com/photos/9880707@N02/5633541195