Pamiętaj o opłacie reklamowej!

W każdym większym mieście ulice oraz skwery zapełnione są efektowanymi reklamami, obszernymi bilbordami, wielobarwnymi szyldami oraz innymi tablicami informacyjnymi, które skłaniają mieszkańców do korzystania z oferowanych usług i atrakcji czy też kupowania produktów. Niestety wielu przedsiębiorców umieszczających szyldy na swych obiektach często zapomina o uiszczaniu opłaty reklamowej.

Opłata reklamowa zaliczana jest do danin publicznoprawnych, które stanowią dochody samorządu gminnego. Uregulowana jest w treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Może być wprowadzona, w drodze uchwały, przez radę gminy. Jednakże możliwość wdrożenia tejże opłaty istnieje tylko na obszarach, dla których obowiązują zasady oraz warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń. A zatem opłatę reklamową musi zapłacić właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste), użytkownik wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadacz samoistnych nieruchomości albo obiektów budowlanych, posiadacz nieruchomości bądź ich części, a także obiektów budowlanych albo ich części, które są własnością skarbu Państwa, czy też jednostek samorządu terytorialnego (jeśli posiadanie to wynika z tytułu wskazanego w art. art. 17a, 17b i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych). Równocześnie zgodnie z wymienioną ustawą opłata reklamowa nie jest pobierana, jeśli m.in. tablice bądź urządzenia reklamowe są niewidoczne z przestrzeni dostępnej publicznie, czy np. stanowią realizację obowiązku nałożonego przepisami prawa lub wykorzystywane są w celu m.in. rozpowszechniania informacji, która upamiętnia osoby/instytucje, albo posiadają charakter religijny. Wysokość opłaty, a także tryb jej pobierania regulują uchwały rady gminy, jednakże sposób ustalania wartości jest podzielony na część stałą (charakter ryczałtowy, niezależny od pola powierzchni tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego, które służy ekspozycji reklamy) oraz zmienną (zależna od wielkości pola powierzchni tablicy albo urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy). W tym roku (2017) maksymalna stawka wynosi odpowiednio 2,45 zł dziennie (opłata stała), a także 0,20 zł od 1m2 (opłata zmienna).

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/oplata-reklamowa

Foto: https://www.flickr.com/photos/lukas834/3368831679