Podatek dochodowy CIT

CIT to podatek dochodowy od osób prawnych, który jest uiszczany przez spółki, przedsiębiorców, a także inne osoby prawne. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego, obciążający dochody uzyskiwane przez te podmioty.

Podatnikami CIT są wszelkie osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, spółki komandytowo-akcyjne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających zdolności prawnej, czyli spółek partnerskich oraz komandytowych. Specjalną kategorią podatników CIT są także tzw. podatkowe grupy kapitałowe stanowiące związek co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które są połączone interesami kapitałowymi. Podmiotami zwolnionymi z podatku CIT są Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, przedsiębiorstwa międzynarodowe i jednostki gospodarcze, które zostały utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami, jednostki budżetowe, fundusze celowe, gminy w obrębie własnych dochodów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także organizacje religijne. Przedmiotem opodatkowania jest dochód powyższych podmiotów. Niekiedy jest nim przychód, a sytuacja taka występuje przy niektórych rodzajach przychodów, które są osiągane w Polsce przez podatników mających swe siedziby za granicą (przychody uzyskiwane z tytułu praw autorskich lub dywidend), a także krajowych podatników (w przypadku przychodów z tytułu dywidend oraz innych udziałów w zyskach osób prawnych). Z kolei zwolnione z opodatkowania są dochody osiągane z rolnictwa, gospodarki leśnej i floty morskiej, które są opodatkowane podatkiem rolnym, leśnym i tonażowym. Zwolnieniu z opodatkowania podlega również dochód stowarzyszeń, fundacji i Organizacji Pożytku Publicznego przeznaczony na działalność statutową organizacji.