Sprzedaż wyrobów z własnego gospodarstwa – 2017 r.

Kolejną zmianą, która weszła w  2017 roku (dla PIT-ów rozliczanych za 2016 r.) jest modyfikacja opodatkowania dotycząca przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Modyfikacja opodatkowania odnosi się do sprzedawanej przez rolników wyprodukowanej żywności, jak również żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie. Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy uznaje się także mąkę, która jest wytworzona ze zboża z własnej uprawy. Nowe regulacje znajdują się w art. 20 ust.1c ustawy o PIT (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póżn. zm.). Zgodnie z nowymi przepisami rolnicy mogą zaliczyć przychód ze sprzedaży swych produktów rolnych do kategorii “innych źródeł” rozliczanych w PIT-36, które są opodatkowane 18,32% stawką podatku bądź też mogą opodatkować przychody 2% ryczałtem rozliczanym w PIT-28. Przed wprowadzeniem niniejszej zmiany tego typu przychód musiał być rozliczany w formie działalności gospodarczej. Sprzedaż przetworzonych produktów rolnych nie podlega rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przychodami z innych źródeł są przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych oraz zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli albo chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w obrębie prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej i produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym w oparciu o odrębne przepisy, w połączeniu z następującymi warunkami: sprzedaż produktów nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także osób prowadzących działalność gospodarczą; sprzedaż produktów nie może odbywać się z zatrudnieniem osób; sprzedaż może się odbywać w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, bądź w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu (od 1 stycznia 2017 r. zostały zniesione ograniczenia dotyczące miejsca prowadzenia sprzedaży – teraz można ją prowadzić także w budynkach i w ich częściach); przychody ze sprzedaży nie zaliczają się do działów specjalnych produkcji rolnych; ilość produktów roślinnych albo zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji produktu stanowi nie mniej niż 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. Podatnicy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży produktów rolnych, są zobligowani do prowadzenia oddzielnie za każdy rok ewidencji sprzedaży produktów roślinnych oraz zwierzęcych (musi zawierać: numer kolejnego wpisu, data uzyskania przychodu, kwota przychodu, przychód narastający od początku roku). Ewidencja sprzedaży powinna się znajdować w miejscu prowadzenia sprzedaży przetworzonych produktów. Wybierając kategorię dla przychodów ze sprzedaży własnych produktów rolnych pn. „inne źródła”, podatek wyniesie 18 albo 32 % (zależne od wysokości dochodu). Wówczas przychody należy rozliczyć na PIT-36 (konieczność złożenia do 30 kwietnia). Dokonując rozliczenia na PIT-36 można odliczyć koszty uzyskania przychodu oraz wszystkie obowiązujące ulgi. Można także wybrać alternatywną ryczałtową formę opodatkowania i wówczas podatek wyniesie 2% przychodów. Ta forma także wiąże się z ewidencją przychodów. Jednakże dokonując rozliczenia przez PIT-28 nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Opodatkowanie ryczałtem można wybrać, gdy przychody ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyły 150.000 euro. W roku, w którym rozpoczyna się działalność związaną ze sprzedażą przetworzonych produktów rolnych wybór opodatkowania ryczałtem będzie możliwy niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów.

Źródło: https://www.pitax.pl/wiedza/informacje-podatkowe/zmiany-w-przepisach-pit-na-2017-rok/sprzedaz-produktow-rolnych/

Foto: www.flickr.com/photos/11213292@N05/3030244486