Wszystko o umowie zlecenie

Umowa zlecenie to umowa starannego działania, co oznacza, że w tym rodzaju zatrudnienia istotny jest fakt wykonywania pracy, a nie jej efekt.

Od wynagrodzenia brutto w przypadku umowy zlecenia pobiera się składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne i rentowe w przypadku zatrudniania osób bezrobotnych lub nieosiągających minimalnego wynagrodzenia (wyjątek stanowi status studenta), a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto zleceniobiorca może, ale nie musi obciążać swego wynagrodzenia składką na ubezpieczenie chorobowe, gdyż w przypadku ubezpieczenia chorobowego jest ono dobrowolne. Od umowy zlecenia pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%, która jest pomniejszona o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zdrowotne nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeżeli chodzi o osoby, dla których umowa cywilnoprawna stanowi zatrudnienie jak omówiono powyżej, pracodawca ponosi identyczne koszty, jak w przypadku umowy o pracę. Inaczej jest, gdy zleceniobiorcą jest student do 26. roku życia albo osoba, która uzyskuje dochody w innej firmie w takiej samej wysokości albo wyższej od minimalnego wynagrodzenia, które stanowią podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Wówczas pracodawca nie odprowadza swej części składek do ZUS-u, a także na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Stąd też umowy cywilnoprawne są niezwykle powszechne. Zatrudnienie na umowę zlecenie dla wielu pracodawców jest znacznie lepszym wariantem, w przeciwieństwie do umowy o pracę, jednak pracownikom, którzy szukają stałego zatrudnienia, ten typ zatrudnienia może nie odpowiadać. Umowa zlecenie charakteryzuje się między innymi dużą swobodą w zawieraniu oraz rozwiązywaniu umowy, możliwością zerwania umowy z dnia na dzień, brakiem ciągłego nadzoru ze strony pracodawcy, jak również brakiem świadczeń, które wynikają z umowy o pracę. Reasumując, umowa zlecenie dla pracodawcy jest wariantem dużo korzystniejszym niż umowa o pracę, jednak dla pracownika niekoniecznie.