Zwolnienia z kas fiskalnych 2017 r.

W 2017 roku weszło w życie nowe rozporządzenie określające warunki zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Względem regulacji, które obowiązywały w latach 2015 -2016 zmieniło się niewiele, jednakże wprowadzone zostały całkiem nowe zwolnienia, a także nowe wyjątki od wyłączeń ze zwolnień.

Rozporządzenie, które obowiązuje w 2017 r. nie zawęża grupy podatników mogących korzystać z tychże preferencji. Warto zapoznać się z nowymi modyfikacjami, gdyż niedochowanie warunków zwolnień może się wiązać z utratą prawa do korzystania ze zwolnienia, a także z koniecznością rozpoczęcia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej. Kasa rejestrująca, powszechnie nazywana fiskalną, to elektroniczne urządzenie rejestrujące, które jest przeznaczone do rejestracji sprzedaży prowadzonej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych (art. 111 ustawy o VAT). Obowiązkiem sprzedawcy jest stosowanie kas fiskalnych do rejestracji takiej sprzedaży, jednakże nie dotyczy to osób zwolnionych na warunkach określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów. W 2017 r. zasady korzystania ze zwolnień regulowane są rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177). Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasie rejestrującej odnosi się do: czynności, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia; podatników, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekracza kwoty 20 000 zł, a także podatników, którzy rozpoczynają działalność, a ich obrót ze sprzedaży współmiernie do okresu prowadzenia działalności nie przewyższa kwoty 20 000 zł; podatników, których udział obrotu ze względu na wykonywanie czynności wspomnianych w części I załącznika w całkowitym obrocie z racji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych przewyższa 80% (zwolnienie to odnosi się także do przewidywanej sprzedaży podatników, którzy rozpoczynają działalność). Tegoroczne modyfikacje odnoszące się do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych na kasie rejestrującej dotyczą usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy oraz dentystów, usług prawniczych, a także usług doradztwa podatkowego. Powyższe usługi mogą korzystać ze zwolnienia, gdy są świadczone na odległość zgodnie z warunkami określonymi w pozycji 39 załącznika do rozporządzenia.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/349187,Kasa-fiskalna-2017-wskazowki-dla-przedsiebiorcow.html

Foto: www.flickr.com/photos/lotterymonkey/119410951